Expressió oral segon

Rigor
Lèxic
Coherència
Llenguatge NO verbal
Parla
Experto 9,5
Avançat 7,5
Assolit 5,5
En procés 3,5
Novell 0,5
 • Mostra seguretat i domini del tema que parla. Té convicció i desperta la motivació dels altres. Resol les preguntes que planteja el públic.
 • Utilitza un vocabulari molt ric i parla amb propietat. Fa ús d’un lèxic propi del tipus de discurs. És original. Registre òptim i adequat al context.
 • Exposa el tema de manera ordenada i estructurada, organitzant el discurs respectant la seva estructura. Emfatitza en allò més important.
 • Manté una postura correcta i el contacte visual mentre parla. Fa gestos i utilitza les mans adequadament acompanyant la seva explicació.
 • Vocalitza i utilitza un to i volum adequat. Fa els silencis pertinents mantenint un discurs fluid. Gestiona bé les pauses. Ritme adequat.
 • Mostra seguretat i domini del tema que parla, però li falta convicció. Dubta en algunes de les qüestions plantejades.
 • Utilitza un vocabulari ric i parla amb propietat. Manca d’originalitat en el seu discurs. Registre correcte. Una o dos interferències amb altres llengües.
 • Exposa el tema de manera ordenada, però s’hi deixa algun aspecte important. Li manca alguna de les parts de l’estructura del text, però exposa les més importants.
 • Manté una postura correcta i el contacte visual mentre parla amb els oients.
 • Se li escolta bé quan parla. Respecta la majoria dels silencis fent un discurs prou fluid. Parla una mica ràpid/ lent.
 • Es mostra insegur encara que coneix bàsicament el tema. Li falta convicció. Respon la majoria de les preguntes plantejades.
 • Utilitza un vocabulari bàsic però adequat al discurs. Manca d’originalitat. Tres o quatre interferències amb altres llengües. Abundància de mots crossa.
 • Centra el tema però no l’exposa de manera ordenada. Hi ha alguna incoherència lleu però la idea bàsica és clara. No emfatitza tot el que és important.
 • Parla mirant a la classe encara que no fa contacte visual amb els oients. No fa gestos i es mostra rígid.
 • Manté el to i volum de forma que s’entén el seu discurs. Fa bastants pauses però dona continuïtat al seu discurs. Ritme d’exposició millorable.
 • Es mostra insegur i no té molt de domini sobre tema que parla. Respon amb dificultat les preguntes plantejades.
 • Utilitza un vocabulari poc adequat i un registre incorrecte. Existeixen moltes interferències amb d’altres llengües. Utilitza mots crossa molt a sovint...
 • No es centra en el tema i l’exposa desordenat. No es distingeixen les parts de l’estructura del discurs. Oblida coses rellevants.
 • No manté una postura correcta ni manté contacte visual amb els oients. Baixa el cap quan parla.
 • No vocalitza gaire i no té un volum i to adequat, per tant, no s’entenen moltes coses. El discurs no té fluïdesa, es queda callat prou vegades.
 • Es mostra insegur i no té domini sobre tema que parla. No respon les preguntes plantejades.
 • Utilitza un vocabulari precari i un registre incorrecte, ple d’interferències lingüístiques. Utilitza mots crossa molt a sovint...
 • Té un discurs totalment desordenat i desestructurat. Manquen les diferents parts de la seua estructura i oblida moltes coses importants.
 • Mostra rigidesa a l’hora d’exposar el tema, amb mancança completa de moviments que acompanyin el discurs.
 • No vocalitza gaire i no té un volum i to adequat. El discurs no té fluïdesa i no s’entén el que diu.

Registrate y opina!