Oral Communication Dimension

Competence 1
Obtenir i nformació bàsica i comprendre t extos orals, senzills o adaptats, de l a vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l ’àmbit escolar.
Competence 1
Obtenir i nformació bàsica i comprendre t extos orals, senzills o adaptats, de l a vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l ’àmbit escolar.
Competence 2
Planificar i produir t extos orals breus i senzills adequats a l a situació comunicativa.
Competencia 2
Planificar i produir t extos orals breus i senzills adequats a l a situació comunicativa.
Competencia 3
Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb l a situació comunicativa per i niciar, mantenir i acabar el discurs.
Competence 3
Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb l a situació comunicativa per i niciar, mantenir i acabar el discurs.
AE 3
AN 2
AS 1
 • Entén el professor amb facilitat, i és capaç de fer preguntes i aportacions adequades al tema.
 • És capaçd’extraure informació rellevant i secundària d’un text oral senzill, genuí o adaptat i fer-ne amb ella diferents tasques.
 • Pronuncia acuradament la major part del vocabulari treballat a classe. Parla amb claredat i prou fluïdesa per assegurar l a comprensió de l’audiència
 • Fa presentacions o exposicions senzilles i preparades, de manera fluida, sobre temes quotidians i personals.
 • Planifica la interacció més autònomament.
 • Treu el màxim partit dels recursos disponibles i els adequa a la situació comunicativa.
 • Comprèn frases i expressions bàsiques en textos orals senzills i adaptats amb l'èxic elemental.
 • És capaç d’extraure i nformació rellevant i secundària d’un text oral senzill i adaptat i fer-ne una tasca concreta.
 • Pronuncia la major part del vocabulari treballat a classe de manera entenedora. Parla amb claredat per assegurar l a comprensió de l ’audiència.
 • Fa presentacions o exposicions curtes, senzilles i preparades sobre temes quotidians i personals.
 • Manté el tema de la conversa i aporta nova informació.
 • Fa un ús adequat dels recursos disponibles per a la resolució de la tasca.
 • Escolta amb atenció i interès.
 • Entén el professor, en general, suficientment per portar a t erme l es activitats de classe.
 • Reprodueix presentacions o exposicions curtes, senzilles i preparades sobre t emes quotidians i personals.
 • Sap anomenar les rutines diàries
 • Fa un ús limitat dels recursos disponibles (coneixements propis, col·laboració del companys, ajuda del docent, recursos digitals...) per a la resolució de la tasca d’interacció
 • Utilitza estratègies senzilles per iniciar, mantenir i acabar una conversa cara a cara: saluda ( Hello), manté la conversa, i s’acomiada ( Bye bye) amb fórmules bàsiques.

Registrate y opina!