Expressió escrita

Adequació i coherència (AC)
La competència discursiva implica respondre explícitament al que es demana, mantenir un sentit global del text, seguir l’estructura proposada i evitar les repeticions.
Lèxic (L):
S’avalua el domini del vocabulari, que ha de ser adequat, variat i precís. Les errades de vocabulari poden ser produïdes per inadequació al tema o per interferència amb altres sistemes lingüístics.
Ortografia (O):
S’avaluen l’ortografia natural i l’ortografia arbitrària treballada a tercer d’educació primària. Les errades repetides es compten només una vegada. Si una paraula té més d’una falta es comptarà com un sol error.
Estructures morfosintàctiques (M):
Ordre de la frase. • Presència dels elements de la frase necessaris per comprendre-la. Concordança dels temps verbals, del verb amb el subjecte i del subjecte amb els seus determinants i complements. Absència d’interferències d’altres sistemes lingüístics (tenir que, a la meva casa...). Signes de puntuació treballats a tercer d’educació primària.
Presentació (P)
S’avalua si l’escrit és net i la lletra llegible, p roporcionada i amb bona direccionalitat.
Molt bé 2
Punts 1
Malament 0
 • El text manté un sentit global, s’adequa al tema que es demana i segueix l’estructura proposada. No hi ha canvis en el plantejament a mesura que es va escrivint. L’estructura és clara i ordenada. No hi ha informació innecessària ni falta informació. No hi ha repetició d’informació.
 • El vocabulari és adequat, precís i variat. No hi ha interferències amb altres sistemes lingüístics. Fins a 2 errades.
 • En el text no hi ha cap errada d’ortografia natural. Hi ha fins a 3 errades d’ortografia arbitrària treballada.
 • En el text hi ha fins a 3 errades morfosintàctiques(de les que s’avaluen).
 • L’escrit és net, la lletra és llegible sense esforç, proporcionada i amb bona direccionalitat.
 • El text manté un sentit global: s’adequa al tema demanat i té un fil conductor que l’articula. Però hi ha algun canvi que fa que se surti de l’estructura proposada a mesura que es va escrivint. L’estructura és poc clara i poc ordenada. Hi ha excés d’informació innecessària o s’ha de deduir informació.
 • El vocabulari és força correcte. Hi ha algunes interferències lèxiques amb altres sistemes lingüístics. 3 o 4 errades.
 • En el text hi ha una errada d’ortografia natural. Hi ha 4, 5 o 6 errades d’ortografia arbitrària treballada.
 • En el text hi ha entre 4 i 6 errades morfosintàctiques (de les que s’avaluen).
 • Hi ha diverses paraules ratllades i la lletra costa d’entendre.
 • El text elaborat no respon al model demanat en la instrucció. L’estructura del text no és clara, ni ordenada. Repeteix informació.
 • El vocabulari és pobre, repetitiu i poc precís. Hi ha moltes interferències lèxiques amb altres sistemes lingüístics. Més de 4 errades.
 • En el text hi ha 2 o més errades d’ortografia natural i més de 6 errades d’ortografia arbitrària treballada.
 • En el text hi ha més de 6 errades morfosintàctiques (de les que s’avaluen).
 • L’escrit no és net i la lletra no s’entén. Les línies són tortes.

Registrate y opina!